Prevencija

Kas gali tapti prekybos žmon?mis aukomis?

Visuomen?s abejingumas skaudžiausiai atsiliepia labiausiai pažeidžiamoms žmoni? grup?ms. Žmon?s, kurie d?l vienoki? ar kitoki? priežas?i? negali apsisaugoti patys, tampa pagrindiniu prekeivi? žmon?mis taikiniu. Dažnai aukomis tampa:

kas gali tapti pz aukomis

 Ta?iau nepriklausomai nuo išvardint? rizikos grupi?, šiandien prekeiviai žmon?mis ? užsien? stengiasi išvežti visus, kuriuos galima išvežti. Tod?l negalima teigti, kad asmenims, kurie nepatenka ? pažeidžiam? žmoni? grupes, prekybos žmon?mis pavojai negresia.

Leidiniai:

“Prekyba moterimis: problema, prevencija, pagalba aukoms”, Vilnius 2004. Praktinis vadovas socialiniams darbuotojams. (Parsisi?sti)

“Prekybos žmon?mis pavojai ir prevencin? veikla mokykloje”, Vilnius 2005, Metodin?s rekomendacijos mokytojams (Parsisi?sti)

Filmai:
TRUMPAMETRAŽIS PREVENCINIS FILMAS “VISKAS BUS GERAI”:

“Parduotos vergauti moterys (PVM)”:

Two Little Girls / Dvi mažos mergaites:

Plakatas:

PlakatasA3