July 30, 2014 Pirm? kart? visame pasaulyje minima diena prieš prekyb? žmon?mis Posted In: Naujienos

Liepos 30 dien?, tre?iadien?, pirm? kart? pamin?ta Jungtini? Taut? Organizacijos inicijuota Pasaulin? diena prieš prekyb? žmon?mis. Ja siekiama atkreipti valstybi? ir visuomeni? d?mes? ? tai, kad milijonai asmen? visame pasaulyje ken?ia nuo prekybos žmon?mis nusikaltim?. Tai gali b?ti apgaul?s b?du pavergti valstie?iai Brazilijoje, priverstinai Pakistano tekstil?s fabrikuose dirbantys nepilname?iai, nam? darbininkai arab? valstyb?se, prostitucijos aukos Europoje ar pietry?i? Azijoje, prievarta rekr?tuoti kariai Afrikoje. ?vairiais pavidalais ir m?stais prekyba žmon?mis egzistuoja visame pasaulyje, – tiek turtingose, tiek ir ekonomiškai silpnose šalyse. Pasak Jungtini? Taut? agent?r? duomen?, manoma, kad šiandien apie 21 milijonas asmen? yra tap? priverstinio darbo aukomis, o puspenkto milijono asmen? – išnaudojami seksualiai.

Tarptautin? migracijos organizacija su prekyba žmon?mis kovoja jau nuo 1990-?j?. Per š? laikotarp? ?vairiuose pasaulio kampeliuose ?gyvendinta daugiau nei 1000 projekt? bei suteikta pagalba daugiau nei 65 000 moter?, vaik?, vyr?, kurie tapo prekybos žmon?mis aukomis. Sukaupta patirtis parod?, jog šiandien ypatingas d?mesys kovoje su prekyba žmon?mis tur?t? b?ti skiriamas nukent?jusi? asmen? identifikavimui, privataus sektoriaus atsakingumo skatinimui bei efektyvesniam baudžiamajam persekiojimui.