April 8, 2015 Metin? ataskaita apie situacij? kovos su prekyba ×mon?mis srityje 2014 metais Posted In: Naujienos

2015 m. baland×io m?n. prad×ioje LR Vidaus reikal? ministerija, bendradarbiaudama su atsakingomis institucijomis, ?staigomis ir organizacijomis, pareng? metin? ataskait? apie situacij? kovos su prekyba ×mon?mis srityje 2014 metais. Joje pateikiami duomenys apie pernai atliktus ikiteisminius tyrimus d?l vidaus ir tarptautin?s prekybos ×mon?mis bei informacija apie atsaking? institucij? vykdytas priemones.

IÜ viso 2014 m. buvo atliekami 38 ikiteisminiai tyrimai d?l prekybos ×mon?mis, nukent?jusiais pripa×inti 47 asmenys. 2014 m. Lietuvos teismuose nuteista 18 asmen?.

Daugiau informacijos galite rasti LR VRM tinklapyje adresu áhttp://www.vrm.lt/lit/IMG/1826