Lygus

Ly?i? lygyb?s aspektas

Prekyba žmon?mis tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje yra nepaprastai dinamiška sritis. Nuolat kinta tiek priemon?s, kuriomis siekiama asmenis ?traukti ? prekybos žmon?mis tinklus, tiek pa?ios žmoni? išnaudojimo formos. D?l šios priežasties yra svarbu pabr?žti, kad nukent?ti nuo prekybos žmon?mis gali visi – vyrai, moterys ar net vaikai. Tod?l atsižvelgiant ? srities kompleksiškum? ir lyties aspekt? galima ne tik efektyviau kovoti su prekybos žmon?mis reiškiniu, bet ir teikti labiau specializuot? pagalb?, vykdyti ?vairiapusiškesnes prevencines veiklas.  Apie ly?i? lygi? galimybi? situacij? Lietuvoje daugiau pasakoja Lygi? galimybi? pl?tros centro projekt? vadov?, ly?i? lygyb?s ekspert? dr. Margarita Jankauskait?.