Kas yra prekyba žmon?mis

Prekyba žmon?mis šiandienin?je visuomen?je dažniausiai yra ?vardinama kaip moderni vergov?s forma. 2000-aisiais Jungtin?s Tautos pri?m? Protokol? d?l prekybos žmon?mis, ypa? moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertim?si ja. Jame pateikiamas dažniausiai vartojamas oficialus prekybos žmon?mis apibr?žimas:

Prekyba žmon?mis – žmoni? verbavimas, pervežimas, perdavimas, sl?pimas ar j? pri?mimas g?sdinant, panaudojant j?g? ar kitas prievartos, grobimo, apgaul?s, suk?iavimo formas, piktnaudžiaujant pad?timi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kit? naud? tam, kad b?t? gautas kito t? žmog? kontroliuojan?io asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kit? asmen? išnaudojim? prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstin? darb? ar paslaugas, vergij? ar veikl?, panaši? ? vergij?, tarnyst? ar organ? pašalinimas  (Valstyb?s žinios, Nr. 49-2166).
 

Šiandien pasaulyje egzistuoja daugyb? prekybos žmon?mis form?. Jos nuolat kinta, atsiranda vis nauj? b?d? ir priemoni?, prisidedan?i? prie žmoni? išnaudojimo pa?iais ?vairiausiais tikslais. Prekyba žmon?mis gali b?ti:

Dažnai prekyba žmon?mis yra glaudžiai susijusi ir su kitomis nusikalstamomis veikomis. Kad nusikaltimas b?t? identifikuotas kaip prekybos žmon?mis atvejis, yra svarbu ?vardinti tris pagrindinius ?tartinos veiklos elementus:

Nors visame pasaulyje prekyba žmon?mis yra pripažinta kaip nusikalstama ir nelegali veikla, ta?iau tai teb?ra viena spar?iausiai augan?i? organizuoto tarptautinio nusikalstamumo form?. Lietuva kaip ir dauguma Europos S?jungos šali? ? savo nacionalin? teis? yra perk?lusi ES direktyv? d?l prekybos žmon?mis prevencijos, kovos su ja ir auk? apsaugos. Remiantis ja, jeigu žmogus, siekiant j? išnaudoti, patyr? prievart? – nesvarbu fizin? ar psichologin? smurt? – jis yra laikomas nukent?jusiuoju nuo prekybos žmon?mis.   Psichologine prievarta gali b?ti laikomas šantažas, apgaul?, grasinimai ir pan.

PinigaiLietuvoje baudžiamoji atsakomyb? už prekyb? žmon?mis ar su ja susijusiomis veiklomis yra numatyta šiuose LR Baudžiamojo kodekso straipsniuose:

Baudžiamajame bei civiliniame kodeksuose taip pat yra numatytos atskiros bausm?s už ?traukim? bei naudojim?si prostitucija, prostitucijos organizavim? ir vaiko išnaudojim? pornografijai.