September 11, 2014 Ekspert?, dirban?i? tarptautin?s prekybos vaikais ir j? išnaudojimo prevencijos ir pagalbos jiems srityje, susitikimas Posted In: Naujienos

Rugs?jo 9-10  d. Vilniuje vyko ekspert?, dirban?i? tarptautin?s prekybos vaikais ir j? išnaudojimo prevencijos ir pagalbos jiems srityje, susitikimas, kuriame dalyvavo apie penkiasdešimt Europos šali? specialist?. Susitikimo tikslas – parengti gerosios praktikos vadov?, gaires institucijoms, akademinei bendruomenei ir praktikams, kas pad?t? glaudžiau bendradarbiauti ir užtikrinti rizikos grupi? vaik? saugum?. Susitikime dalyvavo praneš?jai  iš Nyderland?, Jungtin?s Karalyst?s, Švedijos, Danijos,  tarptautini? bei nacionalini? organizacij? atstovai iš Rumunijos, Afganistano, Albanijos, Kosovo, Norvegijos, Latvijos, Vokietijos, Suomijos ir kt.

Diskusijose apie atvej? vadyb? dalyvavo Valstyb?s vaiko teisi? apsaugos ir ?vaikinimo tarnybos prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos direktor? Odeta Tarvydien?, Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomeni? departamento Vaik? skyriaus vyriausioji specialist? R?ta Pabedinskien?, Lietuvos Respublikos vaiko teisi? apsaugos kontrolier? Edita Žiobien?, Tarptautin?s migracijos organizacijos Lietuvoje atstov? Rita Augutien?, Lietuvos Caritas Kauno regiono Pagalbos prekybos žmon?mis aukoms programos koordinator? Jolita Juškevi?ien?, Jungtini? Taut? Vyriausiojo pab?g?li? komisaro atstov? Renata Kuleš ir Dingusi? žmoni? šeimos paramos centro projekto koordinator? Aist? Jankauskait?.

Parengta medžiaga skelbiama www.childcentre.info.