October 14, 2014 JAV federalini? pareig?n? mokymai, kaip kovoti su prekyba ×mon?mis Posted In: Naujienos

photo

Projekto vykdytojai spalio 14 d. dalyvavoá Nacionalin?je teism? administracijojeá(NTA)á organizuotuose mokymuose, kuriuose JAV federaliniai pareig?nai ľ teis?jaáVirginia Kendall ir prokuroras Danas Weissas dalinosi patirtimi kovoje su prekyba ×mon?mis. ?domu buvo tai, jog ekspertai pabr?×?, kad kovojant su Üia problema JAV did×iausias d?mesys skiriamas ne pa×eid?j? bausm?ms, bet vis? pirma auk? nustatymui, j? apsaugai ir pagalbai, padedant gr?×ti ? normal? gyvenim?.